Pogoji in določila

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA HELLO COCO

 

 1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1 Ti pogoji veljajo za pogodbe, sklenjene na daljavo v spletni trgovini www.hellococo.si med prodajalcem in kupcem v skladu z Zakonom št. 102/2014 Zb. z. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na daljavo.

1.2 Prodajalec je: KO Brands Trading, s.r.o., Ružová 10 Banská Bystrica  974 11, Slovaška, Matična št.: 51928876, Davčna št.: 2120852228, Tel.: 421 915 748 723, e-mail:kontakt@hellococo.si, vpisan v poslovni register Okrožnega sodišča v Banski Bystrici, oddelek »d.o.o«, vložek št. 35247/S

1.3 Kupec je potrošnik, tj. fizična oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti zaposlitve ali poklica. Nakup, ki ga opravi poslovni subjekt, ureja Trgovinski zakonik št. 513/1991 Zb. z.

1.4 Nadzorni organ za varstvo potrošnikov je Inšpektorat SOI za Banskobistriško regijo, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica.

 

 1. NAROČILO IN SKLENITEV POGODBE

2.1 Oddaja izpolnjenega naročila s strani kupca se šteje za predlog za sklenitev pogodbe v skladu s civilnim zakonikom na podlagi ponudbe prodajalca v spletni trgovini.¤ Pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi naročilo.

 

 1. CENE BLAGA

3.1 Vse cene izdelkov v spletni trgovini so končne, vključno z vsemi davki. Prodajalec je plačnik DDV. Cena izdelka vključuje stroške dostave.

 

 1. PLAČILO ZA BLAGO

4.1 Prodajalec sprejema plačilo za naročeno blago na naslednje načine:

 • plačilo po povzetju,
 • plačilo vnaprej z bančnim nakazilom.

4.2.  V okviru naročila v spletni trgovini mora kupec prodajalcu plačati ceno za naročeno blago.

 

 1. DOBAVA BLAGA

5.1 Blago odpošljemo v najkrajšem možnem času, praviloma ga odpošljemo že drugi dan od sklenitve pogodbe.

5.2 Če rok dobave pri izdelku ni določen, prodajalec kupcu blago dostavi najpozneje v 7 dneh.

5.3 Šteje se, da je kupec prevzel blago v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo kupec določi (razen prevoznika), prevzame vse dele naročenega blaga, ali če a) je blago, ki ga je kupec naročil z enim naročilom, dobavljeno ločeno, v trenutku prevzema blaga, ki je bilo dobavljeno nazadnje, b) je blago sestavljeno iz več delov ali kosov, v trenutku prevzema zadnjega dela ali kosa, c) je blago dobavljeno večkrat v določenem obdobju, v trenutku prevzema prvega dobavljenega blaga.

 

 1. REKLAMACIJSKI POSTOPEK

6.1 Prodajalec je odgovoren za napake na blagu, ki jih ima blago v trenutku, ko ga kupec prejme. Pri rabljenem blagu prodajalec ne odgovarja za napake, ki so posledica njegove uporabe ali obrabe. V primeru blaga, prodanega po nižji ceni, prodajalec ne odgovarja za napake, za katere je bila dogovorjena nižja cena. Če ne gre za hitro pokvarljivo ali rabljeno blago, prodajalec odgovarja za napake, ki nastanejo po prevzemu blaga v garancijskem roku (garancija).

6.2.  Za novo blago velja 24-mesečna garancija, ki začne teči od trenutka, ko kupec prejme blago. Za rabljeno blago velja 12-mesečna garancija. Za izdelke, izdelane po meri, velja 24-mesečna garancija. Če je na prodajanem izdelku, njegovi embalaži ali priloženih navodilih označen rok uporabe, garancijski rok ne poteče pred iztekom tega roka. 

6.3 Garancijski rok za kupca, ki ni potrošnik, je 24 mesecev.

6.4 Če bo kupljeno stvar dal v uporabo podjetnik, ki ni prodajalec, začne garancijski rok teči šele z dnem predaje stvari v uporabo, v kolikor je kupec naročil začetek uporabe najkasneje v treh tednih po prejemu izdelka in je ustrezno in pravočasno zagotovil potrebno sodelovanje za izvedbo storitve.

6.5 Garancijski list se izda na zahtevo kupca. Za uveljavljanje reklamacije zadostuje dokazilo o nakupu.

6.6 Če ima blago pomanjkljivost, ki jo je mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da se pomanjkljivost brezplačno, pravočasno in pravilno odpravi. Prodajalec mora napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja.

6.7 Kupec v tem primeru izdelka, na katerem je odkril napako, ne sme več uporabljati. V primeru napak, ki se pojavijo po nakupu, je treba opozoriti brez nepotrebnega odlašanja po odkritju napake in najpozneje pred iztekom garancijskega roka. Po izteku garancijskega roka pravica do reklamacije poteče. 

6.8 Obraba, ki je značilna za material ali uporabo, se ne šteje za napako.  Ne gre za napako, če iz narave prodanega izdelka izhaja, da je njegova življenjska doba krajša od garancijskega roka, in če se pri običajni uporabi takega izdelka njegova popolna obraba pojavi pred iztekom garancijskega roka.

6.9 Kupec lahko namesto odprave napake zahteva zamenjavo izdelka ali, če se napaka nanaša le na del izdelka, zamenjavo dela, razen če bi to prodajalcu povzročilo nesorazmerne stroške glede na ceno blaga ali resnost napake. Prodajalec lahko vedno zamenja izdelek z napako z brezhibnim, namesto da bi odpravil napako, če to kupcu ne povzroči resnih nevšečnosti. Če napake ni mogoče odpraviti in zaradi nje izdelka ni mogoče pravilno uporabljati kot izdelek brez napake, ima kupec pravico do zamenjave izdelka ali do odstopa od pogodbe. Enake pravice ima kupec, če je napake mogoče odpraviti, vendar kupec zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak izdelka ne more pravilno uporabljati. Če gre za druge nepopravljive napake, je kupec upravičen do razumnega popusta na ceno izdelka.

6.10 Pravice iz naslova odgovornosti za napake se uveljavljajo na sedežu prodajalca. V kolikor je v garancijskem listu naveden garancijski servis, ki je na lokaciji prodajalca ali na lokaciji, ki je bližje kupcu, kupec uveljavlja pravico do popravila v garancijskem servisu. Garancijski servis je dolžan opraviti popravilo najpozneje v 30 dneh.

6.11 Če pride do zamenjave izdelka, začne garancijski rok znova teči od prejema novega izdelka. Enako velja v primeru zamenjave dela, za katerega velja garancija.

6.12 Rešitev reklamacije se razume kot zaključek reklamacijskega postopka z izročitvijo popravljenega izdelka, zamenjavo izdelka, vračilom kupnine izdelka, plačilom razumnega popusta na ceno izdelka, pisnim pozivom k prevzemu izvedbe ali utemeljeno zavrnitvijo reklamacije.

6.14 Ob uveljavljanju reklamacije prodajalec določi način obravnave reklamacije takoj oziroma v zapletenih primerih najpozneje v 3 delovnih dneh od datuma reklamacije, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna zapletena tehnična ocena stanja izdelka ali storitve, pa najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Po določitvi načina obravnave reklamacije se reklamacija obravnava takoj, v utemeljenih primerih se lahko obravnava pozneje, vendar obravnava reklamacije ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma vložitve reklamacije. Po izteku roka za obravnavo reklamacije ima kupec pravico do odstopa od pogodbe ali pravico do zamenjave izdelka za nov izdelek.

6.15 Če je kupec izdelek reklamiral v prvih 12 mesecih po nakupu, lahko prodajalec reklamacijo reši le tako, da jo zavrne na podlagi strokovne ocene; ne glede na izid strokovne ocene prodajalec od kupca ne sme zahtevati plačila stroškov strokovne ocene ali drugih stroškov, povezanih s strokovno oceno. Prodajalec mora kupcu posredovati kopijo strokovne ocene, ki utemeljuje zavrnitev zahtevka, najpozneje v 14 dneh od datuma poravnave zahtevka. Če je kupec vložil reklamacijo izdelka v 12 mesecih po nakupu in jo je prodajalec zavrnil, mora prodajalec v reklamacijskem dokumentu navesti, komu lahko kupec pošlje izdelek v strokovno presojo. Če se izdelek pošlje v strokovno oceno pooblaščeni osebi, stroške strokovne ocene in vse druge stroške, ki upravičeno nastanejo v zvezi s tem, nosi prodajalec, ne glede na izid strokovne ocene. Če kupec s strokovno oceno dokaže odgovornost prodajalca za napako, lahko ponovno uveljavlja reklamacijo; med izvajanjem strokovne ocene garancijski rok ne teče. Prodajalec je dolžan kupcu v 14 dneh od datuma ponovne uveljavitve reklamacije povrniti vse stroške, ki so nastali zaradi strokovne ocene, in vse s tem povezane stroške, ki so utemeljeno nastali. Ponovno uveljavljene reklamacije ni mogoče zavrniti.

6.16 Prodajalec je dolžan kupcu izdati potrdilo, ko je reklamacija uveljavljena. Če je reklamacija podana po elektronski pošti, mora prodajalec potrdilo o reklamaciji kupcu dostaviti takoj; če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga mora dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa skupaj z dokazilom o reklamaciji; potrdila o reklamaciji ni treba dostaviti, če ima kupec možnost dokazati reklamacijo na drug način.

6.17 V primeru reklamacije blaga ne pošiljajte po povzetju, saj tako poslanega blaga ne bomo sprejeli.

 

 1. VRAČILO BLAGA 

7.1 Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh od datuma prejema blaga. To pravico lahko uveljavlja le potrošnik.

7.2 Šteje se, da je kupec prevzel blago v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo določi kupec, razen prevoznika, prevzame vse dele naročenega blaga, ali če a) je blago, ki ga je kupec naročil z enim naročilom, dobavljeno ločeno, v trenutku prevzema blaga, ki je bilo dobavljeno nazadnje, b) je blago sestavljeno iz več delov ali kosov, v trenutku prevzema zadnjega dela ali kosa, c) je blago dobavljeno večkrat v določenem obdobju, v trenutku prevzema prvega dobavljenega blaga.

7.3.  Kupec lahko odstopi od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, tudi pred začetkom roka.

7.4 Kupec ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je:

 • prodaja blaga ali opravljanje storitev, katerih cena je odvisna od gibanja cen na finančnem trgu, na katerega prodajalec ne more vplivati in ki se lahko zgodi v roku za odstop od pogodbe.
 • prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga, izdelanega po meri, ali blaga, namenjenega posebej za posameznega potrošnika,
 • prodaja blaga, ki se hitro pokvari ali je pokvarljivo,
 • prodaja blaga v zaščitni embalaži, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana,
 • prodaja blaga, ki se lahko zaradi svoje narave po dobavi neločljivo pomeša z drugim blagom.
 • Kupec lahko uveljavi pravico do odstopa od pogodbe v pisni obliki ali prek drugega trajnega nosilca podatkov (npr. po elektronski pošti). 

7.5 Pravica do odstopa se lahko uveljavi tudi na zadnji dan 14-dnevnega roka s pošiljanjem obvestila o odstopu od pogodbe.

7.6 Po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe in dostavi vrnjenega blaga prodajalec kupcu najpozneje v 14 dneh vrne vso plačano kupnino, ki jo je prejel od kupca na podlagi pogodbe ali v zvezi z njo, vključno s stroški prevoza, dostave in poštnine ter drugimi stroški in pristojbinami. Prodajalec vrne plačilo na enak način, kot ga je kupec uporabil pri svojem plačilu. Kupec se lahko s prodajalcem dogovori tudi o drugem načinu vračila.

7.7 Prodajalec kupcu ni dolžan plačati dodatnih stroškov, če je kupec izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med stroški dostave, ki jih je izbral kupec, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.

7.8 Ob odstopu od pogodbe prodajalec kupcu ni dolžan vrniti kupnine, dokler kupcu blago ni dostavljeno ali dokler kupec ne dokaže, da je bilo blago poslano nazaj prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da blago prevzame osebno ali pa s strani pooblaščena oseba.

7.9 Kupec mora blago vrniti ali izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga, najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. Šteje se, da je ta rok upoštevan, če je bilo blago izročeno v odpremo najpozneje zadnji dan roka.

7.10 V primeru odstopa od pogodbe kupec krije samo stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga, ter stroške vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti.

7.11 Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti blaga.

7.12 Kupec ima po dobavi možnost preizkusiti delovanje blaga, vendar blaga ne more uporabljati, če odstopi od pogodbe. Da bi se prepričal o naravi, značilnostih in funkcionalnosti blaga, mora potrošnik z blagom ravnati in ga pregledati na enak način, kot bi to lahko storil v fizični trgovini. V odstopnem roku mora kupec skrbno ravnati z blagom in ga pregledati. Na primer, kupljene dodatke je treba le preizkusiti, ne pa jih nositi, blago pa je treba vrniti z originalnimi oznakami ali drugimi zaščitnimi ali identifikacijskimi sredstvi.

 

 1. ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV

8.1 Kupec – potrošnik – ima pravico, da se obrne na prodajalca z zahtevo za popravek (npr. po elektronski pošti), če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo reklamacijo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove potrošniške pravice. Če prodajalec na to zahtevo odgovori negativno ali se nanjo ne odzove v 30 dneh od njenega pošiljanja, ima potrošnik pravico vložiti predlog za začetek alternativnega reševanja spora pri subjektu za alternativno reševanje sporov (v nadaljevanju: subjekt ARS) v skladu z Zakonom št. 391/2015 Zb. z. Subjekti ARS so organi in pooblaščene pravne osebe v skladu s 3. členom Zakona št. 391/2015 Zb.z. Seznam subjektov ARS je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo Slovaške republike www.mhsr.sk. Potrošnik lahko vloži predlog na način, določen v 12. členu Zakona 391/2015 Zb. z.

8.2 Potrošnik lahko vloži pritožbo tudi prek platforme RSO za alternativno reševanje sporov, ki je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternativno reševanje sporov lahko uveljavi le potrošnik – fizična oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje dejavnosti, zaposlitve ali poklica. Alternativno reševanje sporov se izvaja le za spor med potrošnikom in prodajalcem, ki izhaja iz potrošniške pogodbe ali je z njo povezan. Alternativno reševanje sporov velja le za pogodbe na daljavo. Alternativno reševanje sporov se ne uporablja za spore, katerih vrednost ne presega 20 EUR. Subjekt ARS lahko od potrošnika zahteva plačilo pristojbine za začetek alternativnega reševanja sporov v višini največ 5 EUR z DDV.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

9.1 Namen obdelave osebnih podatkov je njihova uporaba za izvajanje potrošniške pogodbe, ki jo prodajalec sklene s kupcem z ustvarjanjem naročila v tej spletni trgovini. Ta potrošniška pogodba je tudi pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov kupca. Posredovanje osebnih podatkov kupca je pogodbena zahteva, ki je potrebna za sklenitev pogodbe. Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za nakup v spletni trgovini prodajalca. Če kupec prodajalcu ne posreduje vseh zahtevanih osebnih podatkov, se lahko zgodi, da kupoprodajna pogodba ne bo sklenjena.

9.2 Pri obdelavi osebnih podatkov prodajalec ravna v skladu z Zakonom št. 18/2018 o varstvu osebnih podatkov in obdeluje le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev potrošniške pogodbe. 

9.3 Prodajalec obdeluje običajne osebne podatke kupca.

9.4 Osebni podatki kupca se hranijo v informacijskem sistemu prodajalca 10 let.

9.5 Kupec ima pravico in možnost posodobiti osebne podatke prek spleta na spletnem mestu spletne trgovine, v razdelku za stranke, po prijavi ali v drugi obliki (po elektronski pošti, pisno).

9.6 Osebni podatki se lahko razkrijejo tretjim osebam za namen izvajanja potrošniške pogodbe – dostavnim podjetjem (kurirjem) in podjetju, ki obdeluje račune.

9.7 Osebni podatki kupca se ne razkrijejo.

9.8 Prodajalec uporablja programsko rešitev, ki obdeluje osebne podatke v tretji državi, Združenih državah Amerike (državi, ki zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov).

9.9 Prodajalec lahko osebne podatke kupca (v obsegu: elektronski naslov) posreduje družbi Heureka Shopping s.r.o., izključno za namene programa „Preverjeno s strani kupcev“, za pridobitev povratnih informacij kupca v zvezi z nakupom spletni trgovini prodajalca.

9.10 Prodajalec lahko obdeluje osebne podatke tudi za namene trženja (npr. za pošiljanje novic ali elektronskih sporočil o novostih, popustih, akcijah itd.) brez predhodnega soglasja kupca. V ta namen prodajalec obdeluje potrebne podatke, ki so ime, priimek in e-poštni naslov kupca. Če kupec ne soglaša z obdelavo podatkov za namene trženja, lahko kadar koli izrazi svoje nestrinjanje, na primer tako, da na e-poštni naslov prodajalca pošlje sporočilo z zahtevo po odjavi od prejemanja e-novic ali s klikom na povezavo v e-poštnem sporočilu. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namene trženja, ne bodo razkriti tretjim osebam in ne bodo javno objavljeni. 

9.11 Osebni podatki se lahko prenesejo v tretje države za namene zagotavljanja tržnih informacij – takšna država so Združene države Amerike, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

9.12 Kupec ima pravico od prodajalca pridobiti potrditev o tem, kateri osebni podatki kupca se obdelujejo v spletni trgovini prodajalca. Kupec ima pravico do dostopa do teh podatkov in tudi do informacij o tem, za kakšen namen se podatki obdelujejo, katere kategorije podatkov se obdelujejo, komu se posredujejo osebni podatki, kako dolgo se osebni podatki hranijo in ali gre za avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

9.13 Prvo posredovanje zgoraj navedenih osebnih podatkov kupcu je brezplačno. Ponovno posredovanje osebnih podatkov, ki jih zahteva kupec, se zaračuna kot upravna taksa v višini 5 EUR.

9.14 Kupec lahko od prodajalca zahteva, da popravi ali dopolni nepopolne osebne podatke o kupcu. Kupec lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov ali omejitev obdelave teh podatkov. Kupec lahko tudi ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

9.15 Obdelava osebnih podatkov kupca je potrebna tudi za namene arhiviranja (za izpolnjevanje obveznosti prodajalca po slovaški zakonodaji, npr. hranjenje računovodskih dokumentov 10 let). Če kupec zahteva izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi s kupoprodajno pogodbo, se lahko zahteva kupca zavrne.

9.16 Kupec ima pravico, da prodajalec omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, če kupec ugovarja točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki prodajalcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov.

9.17 Kupec ima pravico pridobiti osebne podatke, ki se nanašajo nanj in jih je posredoval prodajalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kupec ima pravico do prenosa teh osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo.

9.18 Kupec ima pravico do ugovora, če se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja. Ugovarja lahko tudi, če se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene zakonitega interesa prodajalca.

9.19 Če kupec sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito, lahko pri Uradu za varstvo osebnih podatkov vloži zahtevo za začetek postopka za varstvo osebnih podatkov.

9.20 Zgoraj navedene informacije o varstvu podatkov veljajo tudi za predpogodbena razmerja (tj. registracija v spletni trgovini z namenom prihodnjega nakupa ali, na primer, zahteva poizvedbe, ponudbe ali informacij o blagu in storitvah prodajalca).

9.21 Prodajalec lahko za zagotovitev pravilnega delovanja spletne trgovine na napravi kupca shrani majhne podatkovne datoteke – piškotke, ki spletni trgovini za določen čas omogočajo shranjevanje podatkov o dejavnosti in nastavitvah (npr. prijavno ime, jezik, velikost pisave itd.). Spletna trgovina prodajalca uporablja piškotke, da si zapomni uporabniške nastavitve kupca in za potrebno funkcionalnost spletne trgovine ali za namene trženja. Kupec lahko izbriše vse piškotke, shranjene v svoji napravi, in po potrebi nastavi spletni brskalnik v svoji napravi tako, da prepreči njihovo shranjevanje. V tem primeru bo moral kupec ob ponovnem obisku spletne trgovine ročno prilagoditi nekatere nastavitve, pri čemer nekatere storitve ali funkcije spletne trgovine morda ne bodo delovale.

 

Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati 15.3.2021.

 

Statut o oglaševalni in promocijski nagradni igri

 

Statut nagradne igre »Facebook in Instagram nagradna igra« (v nadaljevanju: nagradna igra)

 

Oglaševalec in organizator nagradne igre

 1. Oglaševalec in organizator nagradne igre »XY« je podjetje KO Brands Trading, s.r.o, Ružová 416/10, Banská Bystrica. Slovaška, Matična št.: 51 9288 76, vpisano v Poslovni register Banská Bystrica I, oddelek: »d.o.o.«, vl. št: 35247/S (v nadaljevanju: KO Brands Trading in/ali Oglaševalec in/ali Organizator).
 2. Ta pravilnik določa pravila nagradne igre, splošne pogoje za sodelovanje v nagradni igri,

  pravice in obveznosti udeležencev ter pravila za določanje zmagovalcev nagradne igre. Celoten pravilnik nagradne igre bo na voljo na spletni strani (spletna stran oglaševalca) in na sedežu oglaševalca.
 3. Namen nagradne igre je povečati prepoznavnost podjetja Hello Coco.
 4. Nagradna igra poteka na ozemlju Slovaške republike.

Datum nagradne igre

 1. Nagradna igra bo potekala v terminu, ki je naveden v prispevku k nagradni igri. V tem terminu se lahko prijavite na nagradno igro.

Pravila nagradne igre

 1. V nagradni igri lahko sodeluje vsak uporabnik Facebooka ali Instagrama.
  S sodelovanjem v nagradni igri se tekmovalec strinja z obdelavo in razkritjem svojih podatkov v skladu s tem statutom.
 2. V nagradni igri lahko sodeluje vsak posameznik, ki do roka za prijavo na nagradno igro izpolni vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, določene v II. členu tega statuta.
 3. Iz sodelovanja v nagradni igri so izključeni vsi zaposleni pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani, ter druge sodelujoče pravne in fizične osebe, vključene v nagradno igro, vključno z njihovimi zaposlenimi in ožjimi družinskimi člani, ter njihovimi zaposlenimi.

 Nagrada

 1. Nagrade za zmagovalce podarja organizator nagradne igre.
 2. Nagrade niso izvršljive po pravni poti.
 3. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino
 4. Nagrada v nagradni igri je izdelek, ki je naveden v samem prispevku k nagradni igri.

 Določitev zmagovalca in obvestilo o nagradi

 1. Po izteku roka za prijavo bo zmagovalec izžreban med veljavno prijavljenimi udeleženci. Obvestilo o zmagovalcu bo objavljeno v komentarju nagradne igre. Organizator bo nagrajenca tudi neposredno kontaktiral prek kontaktnih podatkov, ki jih je navedel. Če se nagrajenec v 14 dneh ne odzove na obvestilo o nagradi in ne izrazi interesa za prevzem nagrade, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru bo organizator ponovil žrebanje.
 2. Nagrade, katerih vrednost presega znesek 350 EUR z DDV, so v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini obdavčene z davkom na dohodek fizičnih oseb v delu zneska, ki presega 350 EUR z DDV. Za obdavčitev nagrade je odgovoren izključno nagrajenec. Organizator mora nagrajenca obvestiti o vrednosti nagrade v 30 dneh po objavi rezultatov nagradne igre. Organizator ne bo povrnil nobenih stroškov, ki jih imajo udeleženci v zvezi z zmago v nagradni igri.

 Način podelitve nagrade

 1. Nagrajenec in organizator se bosta dogovorila o načinu prevzema nagrade. Če do dogovora ne pride, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja.
 2. S posredovanjem zgoraj navedenih podatkov nagrajenec organizatorju dovoljuje obdelavo teh podatkov in soglaša z objavo podatkov v obsegu imena in priimka (ali FB imena) na seznamu nagrajencev.

Izguba pravice do nagrade

 1. V primeru, da nagrajenec ne izpolni pogojev iz tega statuta nagradne igre, izgubi pravico do nagrade.

Varstvo osebnih podatkov

 1. Udeleženec potrjuje, da s prostovoljnim sodelovanjem v nagradni igri organizatorju nagradne igre v skladu z Zakonom št. 18/2018 iz zbirke zakonov Slovaške republike (Zb .z.) o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen (v nadaljevanju: zakon GDPR), in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
  podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: uredba GDPR), daje prostovoljno soglasje za obdelavo osebnih podatkov v okviru identifikacije in kontaktnih podatkov za čas trajanja nagradne igre in objave rezultatov nagradne igre, vendar ne dlje kot za obdobje enega (1) leta od datuma zaključka nagradne igre.
 2. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izjavlja, da je seznanjen s svojimi pravicami v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo.

Končne določbe

 1. S sodelovanjem v nagradni igri vsak udeleženec potrjuje, da je bil obveščen, da Facebook in Instagram nimata nobenih obveznosti do udeleženca in da zaradi njegovega sodelovanja v nagradni igri ne bosta prevzela nobenih takšnih obveznosti.
  Oglaševalec izjavlja, da Facebook/Instagram nagradne igre nikakor ne sponzorira, podpira ali upravlja in nikakor ni povezana s Facebookom/Instagramom.
 2. Organizator ima pravico enostransko in brez nadomestila spremeniti pravila nagradne igre med njenim trajanjem, skrajšati promocijsko akcijo, jo preložiti, prekiniti ali v celoti odpovedati.
 3. Poleg tega organizator ni odgovoren za dostavo sporočila, ki bo uporabljeno za pošiljanje informacij o nagradi.
 4. S sodelovanjem v nagradni igri se vsak udeleženec nagradne igre strinja s pravili nagradne igre, navedenimi v tem statutu. Vsak udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri tudi potrjuje, da je bil seznanjen s tem statutom.
 5. Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše zakoniti zastopnik oglaševalca nagradne igre.
Back shopping